Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 19.03.2013р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕБУС УКРАЇНА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 3, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «19» березня 2013 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,                вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 13.03.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

10 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «РЕБУС УКРАЇНА» за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

48766,2

47711,4

Основні засоби 

11,2

-

Довгострокові фінансові інвестиції 

29000,0

29000,0

Запаси 

-

0,2

Сумарна дебіторська заборгованість 

19755,0

18709,9

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

1,3

Нерозподілений прибуток 

3,4

1,8

Власний капітал 

603,4

601,8

Статутний капітал 

600,0

600,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

48162,8

47109,6

Чистий прибуток (збиток) 

1,9

0,5

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

600000

600000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

2

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 58-А, блок 3, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Кононова К.Ю.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в №29 Бюлетеня "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 12.02.2013р.
ProEmitent.INFO